Seguidament expliquem com utilitzar les principals opcions generals de configuració que ofereix el servei Mailman. Per facilitar la cerca pots utilitzar el següent índex:

 1. Lliurament sense resum
 2. Opcions de recopilacions
 3. Gestió de rebots
 4. Opcions d'emmagatzematge
 5. Correu-e passarel·la de notícies
 6. Contestador automàtic
 7. Filtrat de contingut
 8. Temes

 

1.- Lliurament sense resum


 

 • Com afegir encapçalament als correus que s'envien a la llista?

És possible que t'interessi començar un missatge de la llista sempre de la mateixa manera, ja sigui per saludar o per qualsevol altre motiu. Ho pots configurar a l'apartat de "Detalls de msg_header", pots afegir una capçalera perquè la continguin tots els missatges que s'envien a la llista.

 

 • Com modificar el peu de pàgina dels correus enviats a la llista?

Mailman, per defecte, afegeix un peu de pàgina a tots els missatges que s'envien a la llista. Tens la possibilitat de canviar-ho a l'apartat "Detalls de msg_footer", pots modificar el peu de pàgina que s'insereix per defecte a tots els missatges que s'envien a la llista.

 

 • Com especificar la manera en què els subscriptors rebran les subscripcions?

En aquest apartat pots modificar la manera com Mailman permet als usuaris rebre els missatges que s'envien a la llista. Si vols que els subscriptors puguin escollir, configura el camp "Editar nondigestable" com , i si no ho vols, el configures com No.


2.- Opcions de recopilacions


 • Què són les opcions de recopilacions?

És una altra via que tenen els subscriptors per rebre els missatges de la llista. Cada cert període de temps, configurable, els arriba un missatge amb un resum o una recopilació dels missatges enviats a la llista durant aquest període especificat.

 

 • Com modificar la capçalera o el peu de pàgina en mode recopilatori?

Tal com s'esdevé amb les opcions d'entrega regular, es poden modificar la capçalera "Detalls de digest_header" i el peu de pàgina "Detalls de digest_footer" de les recopilacions.
En aquesta secció potser resulta important la configuració del període en què han d'arribar les recopilacions. Pots configurar aquest valor al camp "Detalls de digest_volume_frequency", on pots determinar que sigui anual, mensual, trimestral, setmanal o diari.

 

 • Com modificar la manera en què els subscriptors rebran les subscripcions en mode recopilatori?

En aquest apartat pots modificar la manera com Mailman permet als usuaris rebre els missatges que s'envien a la llista en mode recopilatori. Si desitges que els subscriptors puguin escollir, configura el camp "Editar digestable" com , si no ho vols, el configurarem com No.

 

3.- Gestió de rebots


 

 • Com fer que Mailman s'encarregui de la gestió dels rebots?

Si desitges que Mailman s'encarregui de la gestió dels rebots, senzillament has de seleccionar a "Detalls de bounce_processing". D'aquesta manera, quan es rebi un missatge rebotat, Mailman mirarà d'extreure la següent informació del missatge: l'adreça del subscriptor, a qui anava dirigit el missatge i la gravetat del problema que ha causat el rebot. La gravetat pot ser greu o lleu segons si s'ha produït un error fatal o un error transitori. Si hi ha cap dubte, es pressuposa un error greu.

Si no es pot deduir l'adreça del subscriptor del missatge rebotat, aleshores el rebot es descarta. Si no es descarta, a cada subscriptor se li assigna un comptador de rebots, i cada vegada que es trobi un rebot que pertanyi a aquest subscriptor, s'incrementarà el seu comptador. Els rebots greus incrementen en 1, mentre que els lleus incrementen en 0,5. El comptador només s'incrementa una vegada al dia, de manera que fins i tot quan reps centenars de missatges rebotats del subscriptor en un dia, el seu comptador només s'incrementarà en 1 per aquest dia.

 

 • Com modificar el valor de llindar pel qual els missatges seran rebotats?

Una vegada omplert aquest camp amb el valor numèric desitjat, quan el comptador de rebots d'un subscriptor superi el llindar de missatges rebotats, "Detalls de bounce_score_threshold", s'inhabilitarà la seva subscripció. Un cop inhabilitada, el subscriptor no rebrà més missatges de la llista fins que la seva subscripció sigui explícitament habilitada de nou, sigui per l'administrador o pel mateix subscriptor. No obstant això, de tant en tant rebran notificacions que els indicaran que la seva subscripció ha estat inhabilitada. Les notificacions inclouen informació sobre com tornar a habilitar la seva subscripció.

 

 • Com fer que Mailman enviï al propietari de la llista els missatges rebotats?

Al camp "Detalls de bounce_notify_owner_on_disable" s'ha de col·locar el valor per rebre'ls, o No per no fer-ho.

 

 • Mailman hauria d'enviar una notificació al propietari de la llista quan es doni de baixa un subscriptor a causa dels missatges rebotats?

Al camp "Detalls de bounce_notify_owner_on_removal" s'ha de col·locar el valor per rebre-la, o No per no fer-ho.

 

 • Com modificar el nombre d'avisos a un subscriptor inhabilitat abans que s'esborri la seva adreça de la llista?

Per fer-ho hauràs de modificar el camp "Editar bounce_you_are_disabled_warnings", el qual hauràs de ser un nombre enter. Si aquest camp es posa a 0, al no haver-hi avisos, el compte s'elimina directament.

 

 • Com modificar la freqüència amb què s'enviaran les notificacions a un subscriptor inhabilitat?

Al camp "Editar bounce_you_are_disabled_warnings_interval", pots modificar el nombre de dies entre avisos. Aquest valor haurà de ser un nombre enter (dies).

 

 • Com modificar el nombre de missatges que la llista pot acceptar en una hora?

Hi ha una altra variable de configuració important que controla que, transcorregut un determinat període de temps, durant el qual no es reben rebots del subscriptor, la informació de rebot es consideri caduca, "Editar bounce_info_stale_after" i es descarti. D'aquesta manera, ajustant aquest valor i el llindar de missatges rebotats, es pot controlar la velocitat amb la qual s'inhabiliten els subscriptors amb problemes de recepció. S'haurien d'ajustar a la freqüència i al volum de la llista en qüestió.

 

4.- Opcions d'emmagatzematge


 

 • Com funcionen les opcions d'emmagatzematge?

En aquest apartat tens la possibilitat de configurar, si desitges que s'emmagatzemin en fitxers de text, tots els enviaments de correu d'un determinat període, que també pots configurar.

 

 • Com emmagatzemar tots els missatges que s'envien a la llista en un fitxer?

Si vols tenir activada aquesta opció, selecciona l'opció al camp "Editar archive". Convé marcar-la en cas de necessitar-la, perquè si no, ocupa un espai que no s'utilitzarà.

 

 • Com controlar l'accés on s'emmagatzema el recopilatori de missatges enviats?

Per fer-ho selecciona l'opció Privat al camp "Editar archive_private", si desitges controlar l'accés al fitxer de text. D'aquesta manera el subscriptor haurà de col·locar el seu correu i la seva contrasenya de subscripció per consultar el fitxer.

 

 • Com modificar el període durant el qual volem que es generi el recopilatori de missatges enviats a la llista?

El fitxer de text es va generant durant un període de temps que pots configurar al camp "Editar archive_volume_frequency". Segons el volum de tràfic generat, convindrà col·locar un valor o un altre en aquest camp.

 

5.- Correu-e passarel·la de notícies


 

 • Com especificar el servidor de noticies?

Aquest valor pot ser o bé el nom del teu servidor de notícies, o bé la cadena "nom:port", on port especifica un número de port. El servidor de notícies no és part del Mailman. Hauràs de tenir accés a un servidor NNTP existent, el qual haurà de reconèixer la màquina on s'executa la llista de correu actual com a capaç d'enviar i llegir notícies.

 

 • Com indicar el nom del grup Usenet per enviar o rebre missatges?

Al següent apartat pots especificar el nom del grup Usenet extern al qual es vol formar part.

 

 • Com gestionar si els correus de la llista han d'arribar al grup de notícies?

 L'opció "getway_to_news" et permet especificar si vols que els nous missatges que s'envien a la llista es reenviï al grup de notícies prèviament configurat.

 

 • Com gestionar que els correus del grup arribin també a la llista?

L'opció "getway_to_mail" et permet activar el servei perquè els correus que s'envien al grup de notícies arribin també a la llista.

 

 • Com poder moderar la interacció del grup de notícies amb la llista Mailman?

Aquesta configuració determina la política de moderació del grup de notícies i la seva interacció amb la política de moderació de la llista de distribució. Seleccionant Cap no es modera cap missatge, és recomanable aquesta opció si només es necessita com a passarel·la d'entrada de Usenet, amb l'opció id="result_box" lang="es"> 'Llista oberta, grup moderat' permet moderar el grup però mantenir polítiques obertes per enviar, per últim id="result_box" lang="es"  amb Moderat es reté el missatge com a pas addicional en el procés d'aprovació.

 

 • Com indicar modificar la capçalera dels enviaments a la llista?

Mailman prefixa les capçaleres Subject amb text que es pot personalitzar i normalment aquest prefix es mostra en els missatges que s'envien a Usenet. Pots posar aquesta opció a No per inhabilitar el prefix en aquests missatges.

 

 • Com sincronitzar Mailman amb el grup de notícies?

Activant aquesta opció li dirás a Mailman que realitzi una sincronització amb els grups de notícies, això vol dir que vols començar a transferir missatges a la llista de distribució a partir del primer missatge nou trobat. Tots els missatges previs del grup de notícies s'ignoraran. Això és el mateix que si estàs llegint el grup de notícies i marques com a llegits tots el missatges fins a la data. En posar-se al dia, els membres de la llista de distribució no veuran cap dels missatges anteriors.


6.- Contestador automàtic


 

 • Com activar autocontestadors de la llista de distribució?

Per activar l'autocontestador hem de marcar 'Sí' al camp 'Editar autorespond_postings'. A partir d'aquí podrem configurar les opcions que es detallen a continuació.

 

 • Com modificar o afegir un text per a l'autoresposta als remitents de la llista?

Per afegir o modificar el text d'autoresposta que s'enviarà als remitents de la llista de distribució, tens dues opcions: incloure el text directament al requadre del camp "Editar autoresponse_postings_text", o bé adjuntar un fitxer de text amb l'autoresposta al mateix apartat. Si esculls la segona opció perquè tens el text en un fitxer, observaràs que, en desar els canvis quan hagis seleccionat l'arxiu de text, es col·locarà dins del requadre tot el seu contingut.

 

 • Com activar autocontestadors quan s'envia un correu l'administrador?

Al camp 'Editar autorespond_admin', podrem seleccionar si desitgem que s'enviï automàticament una autoresposta quan s'enviï un correu a l'administrador de la llista.

 

 • Com modificar o afegir un text per a l'autoresposta quan s'envia un correu a l'administrador?

Per afegir o modificar el text d'autoresposta quan s'envia un correu a l'administrador de la llista de distribució, tens les mateixes opcions que trobes en les autorespostes als remitents: incloure el text directament al requadre del camp "Editar autoresponse_admin_text", o bé adjuntar un fitxer de text amb l'autoresposta al mateix apartat. Si esculls la segona opció perquè tens el text en un fitxer, observaràs que, en desar els canvis quan hagis seleccionat l'arxiu de text, es col·locarà dins del requadre tot el seu contingut.

 

 • Com activar autocontestadors quan s'envia un correu de request?

Al camp "Editar autorespond_requests", pots seleccionar si desitges que s'enviï automàticament una autoresposta quan s'enviï un correu per obtenir informació o per realitzar alguna modificació de la llista.

 

 • Com modificar o afegir un text per a l'autoresposta quan s'envia un correu de request?

Per afegir o modificar el text d'autoresposta quan s'envia un correu de request a la llista de distribució, tens les mateixes opcions que trobes en les autorespostes als remitents: incloure el text directament al requadre del camp "Editar autoresponse_admin_text", o bé adjuntar un fitxer de text amb l'autoresposta al mateix apartat. Si esculls la segona opció perquè tens el text en un fitxer, observaràs que en desar els canvis quan hagis seleccionat l'arxiu de text, es col·locarà dins del requadre tot el seu contingut.

 

 • Com modificar el període de gràcia per a les respostes automàtiques, les d'admin o request?

Al camp "Editar autoresponse_graceperiod" pots col·locar-hi el període de gràcia, en dies, per a les respostes automàtiques que vagin a la llista o a l'adreça de l'administrador o a l'adreça de request.

A cada un dels camps que has comentat, Mailman hi realitza la interpolació de "%(string)s" amb les següents correspondències clau/valor:

 • listname: correspon al nom de la llista de distribució
 • listurl: correspon a l'URL de la pàgina d'informació de la llista
 • requestemail: correspon a l'adreça - request de la llista
 • owneremail: correspon a l'adreça - admin de la llista
 • owneremail: correspon a l'adreça - owner de la llista

 

7.- Filtrat de contingut • Per què serveix el filtratge de contingut?

El filtratge que pots realitzar a la teva llista de distribució pot resultar força eficient per tal d'evitar que s'efectuïn enviaments amb determinats fitxers adjunts que no t'interessin per motius de col·lapse, seguretat, etc.

 

 • Com activar el filtratge de contingut per als missatges que s'envien a la llista?

Per activar el filtratge has de col·locar el camp "Editar filter_content" a .

 

 • Com descartar determinats fitxers adjunts que s'envien a la llista?

Quan la llista rep un missatge, en primer lloc es comparen els adjunts individuals que pots col·locar al  camp "Detalls de filter_mime_types". Si el tipus d'adjunt coincideix amb algun dels tipus filtrats, el missatge es descarta.
Aniràs afegint a cada línia de la forma "tipus/subtipus (MIME)" tots els tipus que desitges que es filtrin en aquesta primera comprovació. Pots prescindir del subtipus perquè el filtratge sigui únicament per tipus.
Per exemple, si col·loques "imatge/jpg", filtrarem les imatges de format jpg, però si únicament col·loques imatge, es filtrarien totes les imatges.

 

 • Com permetre determinats fitxers adjunts que s'envien a la llista?

Si hi ha tipus definits al camp "Detalls de pass_mime_types", qualsevol tipus d'adjunt que no coincideixi amb els tipus permesos també es descartarà. Si aquest camp està buit, s'omet aquesta comprovació.
En aquest apartat pots afegir de la mateixa manera, línia per línia, cada tipus que vulguis permetre.

 

 • Com descartar determinats fitxers adjunts que s'envien a la llista?

Després d'aquest filtratge inicial, qualsevol adjunt multipart, tipus de fitxers múltiples utilitzats en els enviaments de correu, que quedi buit s'esborra. Si el missatge sortint queda buit després d'aquest filtratge, llavors es descarta el missatge sencer.
A continuació, si està habilitat el camp "Editar collapse_alternatives", cada secció "multipart/alternative" se substitueix pel primer alternatiu que no estigui buit després del filtratge.
Finalment, qualsevol part "text/html" que quedi al missatge es converteix a "text/plain" si el camp "Editar convert_html_to_plaintext" es troba a Sí, i si el servidor està configurat per permetre aquestes conversions.

 

 • Com modificar l'acció a realitzar quan es filtra un missatge de la llista?

Al camp 'Detalls de filter_action' podem indicar-li al Mailman l'acció que volem realitzar quan es filtra un missatge que s'ha enviat a la llista de distribució.
Quan es rebutgin o es reenviïn missatges al propietari de la llista, s'inclourà el motiu del rebuig en el missatge. Quan es preserven els missatges es guarden en un directori especial perquè posteriorment puguin ser llegits, i possiblement recuperats, o descartats, en el cas contrari. Aquesta opció, actualment, no es trobarà disponible en cap pla de CDmon.


8.- Temes • Com activar la classificació per temes dels missatges que s'envien a la llista?

En aquest apartat es pot activar el camp "Detalls de topics_enabled" perquè Mailman classifiqui per temes els missatges que s'envien a la llista de distribució. D'aquesta manera pots fer que un subscriptor rebi només els missatges que coincideixin amb un tema específic. Aquest filtratge es realitzarà segons les expressions regulars que es col·loquin dins del camp "Detalls de topics".
Si les capçaleres de l'assumpte, "subject", o bé les paraules clau coincideixen amb un dels filtres per temes, el missatge s'emmagatzema segons el tema establert. S'ha de tenir en compte que aquesta característica només funciona en l'entrega regular i no en el mode de recopilacions, "digest".

 

 • Com establir el nombre de línies del cos del missatge a revisar per a la classificació per temes?

Al camp "Detalls de topics_bodylines_limit" pots establir el nombre de línies que Mailman escanejarà per tal de realitzar el filtratge. S'ha de tenir en compte que el filtratge s'atura quan s'han comprovat les línies marcades pel mateix camp. Si col·loques el valor zero, no s'escanejarà cap línia del cos.

 

 • Com afegir un nou tema per a la classificació de la llista de distribució?

És al camp "Detalls de topics" on pots assignar els temes perquè Mailman els classifiqui. Cada tema que vulguis col·locar estarà format per una paraula clau, que en realitat serà una expressió regular. També hi pots afegir una petita descripció per saber sobre què s'està classificant. 

 

Per a més informació, pots contactar amb nosaltres.