Les gràfiques de hardware et permeten visualitzar l'estat del teu servidor.  Per a consultar-les, entra en la gestió del servidor des del teu panell de control de cdmon i prem en l'opció Gràfiques de hardware.En la secció "Gràfiques de hardware" pots visualitzar els següents apartats:


En la part superior de les gràfiques, pots seleccionar si vols veure el consum diari, setmanal, mensual o anual.Gràfica de consum Apache de CPU per hosting

La gràfica mostra una llista amb els deu allotjaments que més CPU consumeixen. L'eix horitzontal mostra l'ús de CPU de cada hosting per franja horària, mentre que l'eix vertical mostra l'ús de CPU en %. En aquest exemple, el servidor disposa de 4 cores de CPU, el que equival a 400 en l'eix vertical.Gràfiques del sistema

En aquest apartat veuràs les gràfiques d'"Ús de CPU", "Càrrega de CPU" i "Ús de memòria".


CPU usage Sostinguts: representa el % d'ús de la CPU. Cada Core de processament és un 100%. Per exemple, un servidor quad core dual CPU tindrà un índex de 800%. • system : % utilitzat pel sistema.
 • user: % utilitzat pels usuaris del sistema.
 • nice: % de processos users de baixa prioritat.
 • idle: % "lliure" o no utilitzat de la CPU.
 • iowait: % d'espera de CPU al disc dur.
 • irq: % d'interrupciones de la CPU.
 • softirq: % d'interrupciones en manejar "lotes" en la CPU.

 

Load average: mitjana del temps de càrrega de la CPU.Memory usage: mostra quins usos se li dóna a la memòria. • apps: memòria utilitzada per les aplicacions de l'usuari.
 • page_tables: memòria utilitzada per a assignar entre les adreces de memòria virtual i física.
 • swap_cache: memòria que realitza un seguiment de les pàgines que han estat lliurades, però encara no s'han modificat.
 • slab_cache: memòria utilitzada per el kernel.
 • cache: memòria inactiva que manté l'antic contingut, però que pot ser immediatament rescatat per al seu ús.
 • buffers: dispositiu de bloc de la memòria cau, on són emmagatzemats els blocs fins que són escrits.
 • unused: memòria no utilitzada.
 • swap: espai d'intercanvi utilitzat (memòria de disc usada).
 • vmalloc_used: memòria utilitzada per al kernel.
 • committed: memòria reservada pel nucli per a l'ús de programes. Overcommitting és normal, però pot indicar la falta de memòria.
 • mapped: memòria virtual que s'assigna a una correlació directa byte a byte.
 • active: memòria utilitzada recentment. No es recupera tret que sigui absolutament necessari.
 • inactive: memòria no utilitzada actualment.


Gràfiques del servei web

Apartat on veuràs les gràfiques relacionades amb el servei d'Apache, com els accessos o peticions, processos i volum de càrrega.


Apache accesses: mostra els accessos web que ha tingut el servidor en el moment de la captura del valor.Apache processes: nombre de processos Apache que corren al servidor. Es divideixen entre els processos que ja estan corrent i els que estan preparats per començar a córrer, però es troben esperant una petició de connexió.Apache Volume: el tràfic que hi ha hagut pel port 80 en el moment de la captura del valor.Gràfiques de disc

Filesystem usage: % d'espai ocupat en disc de cada partició.Gràfiques del servei de correu

Número de emails a la cua de postfix: gràfica que monitora la cua de correus del postfix. • active: correus que estan sent entregats.
 • deferred: correus que encara no han pogut ser entregats i que s'intentarà entregar més tard.
 • maildrop: correus locals (els enviats pel sistema i sendmail).
 • incoming: correus que han arribat i han estat processats a les seves respectives bústies.
 • corrupt: correus que no tenen un format correcte i no han pogut ser processats.
 • held: correus "congelats" que estan a la cua però no són entregats.


Gráfiques de processos

Processes: tal com indica el títol, fa referència al nombre de processos que s'estan executant al servidor.VMStats: gràfica que desgrana el nombre de processos que s'estan executant. • running: núm. de processos que estan corrent de manera activa.
 • I/O sleep: núm. de processos que estan esperant algun esdeveniment.

Per a més informació, pots contactar amb nosaltres.